• AKO POSTUPOVAŤ?

  • Milí rodičia a priatelia Základnej školy s materskou školou Hvozdnica!

   O vzniku Združenia rodičov Základná škola s materskou školou Hvozdnica sme Vás informovali na našej webovej stránke. Združenie prešlo riadnym registračným procesom a je zapísané v zozname občianskych združení SR, čo si môžete overiť na webovom sídle FinStat.

   Ak chcete zaistiť, aby dve percentá vašich daní boli zmysluplne využité v prospech Vašich ale aj našich detí navštevujúcich našu základnú školu, môžete sa rozhodnúť darovať ich občianskemu združeniu.  Návod a niektoré odpovede nájdete na tomto odkaze.

   Stačí pri ročnom zúčtovaní dane poskytnúť poverenej pracovníčke oddelenia PAM nasledovné údaje:

   Združenie rodičov Základná škola s materskou školou Hvozdnica

                          IČO:     54 258 766

   Číslo účtu   IBAN:     SK89 8330 0000 0028 0217 8141

              SWIFT/BIC:     FIOZSKBAXXX

    

   Čo sa následne udeje? Vo vašom daňovom priznaní, ktoré slúži pre výpočet ročného zúčtovania, budú 2% vašich daní za predchádzajúci rok poukázané na uvedený účet, ktorý zriadilo a spravuje občianske združenie. Výška vášho daňového odvodu sa nezvýši ani o jediný cent. 

   Na čo sa finančné prostriedky použijú? Ako mimorozpočtové zdroje sa použijú na akcie, aktivity, materiál, služby a iné záležitosti, ktoré súvisia s pobytom detí v škole, s ich výchovou, vzdelávaním, organizáciou voľnočasových aktivít.

   Na čo sa finančné prostriedky nepoužijú? Finančné prostriedky sa v žiadnom prípade nepoužijú na uhradenie nákladov súvisiacich s prevádzkou školy (elektrika, plyn, voda...), na mzdy a odmeny zamestnancov školy, na nákup učebníc, ktoré sú hradené ministerstvom školstva a na úhrady iných nákladov, ktoré je povinná zo zákona zabezpečovať škola či zriaďovateľ školy.

   Kto o použití finančných prostriedkov rozhoduje? Bankový účet spravuje občianske združenie. Jeho zástupcami sú výlučne rodičia detí, ktoré navštevujú našu základnú školu. Vedenie školy, zamestnanci školy ani predstavitelia obce nemajú žiadne rozhodovacie právomoci vo vzťahu k vyzbieraným prostriedkom. O účele ich použitia budú na základe návrhov všetkých rodičov rozhodovať zástupcovia občianskeho združenia.

   Kto môže poukázať 2%?

   Fyzická osoba môže poukázať podiel zo zaplatenej dane vo výške 2 %.  Ak ste v roku 2021 odpracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašej dane. Daňovému úradu v tomto prípade ale musíte priložiť písomné potvrdenie o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu. Toto potvrdenie predložíte od všetkých organizácii, kde ste dobrovoľnícku činnosť v roku 2021 vykonávali.

   Právnická osoba môže poukázať 2 % len v prípade, ak v predchádzajúcom roku až do termínu na zaplatenie dane darovala inej organizácii financie na verejnoprospešný účel aspoň vo výške 0,5 % z dane. V opačnom prípade môže poukázať len 1 %. Právnická osoba môže poukázať podiel z dane aj viacerým prijímateľoch, avšak minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 eur.

   Môžem prispieť aj inak? Na uvedený účet je však možné prispieť aj individuálne poukázaním ľubovoľného finančného príspevku, ktorým by ste chceli prispieť k zlepšeniu školských podmienok detí, rozvoju ich šikovnosti a nadania.

   Kto sa už rozhodol prispieť? Doposiaľ moje dve percentá dane končili v rozličných nadáciách, spolkoch a združeniach. Som vďačný rodičom za ich iniciatívu a aktivitu, vďaka ktorej budú od tohoto momentu moje 2% smerovať výlučne na účet  SK89 8330 0000 0028 0217 8141 . Viem, že rovnako sa rozhodli niektoré zamestnankyne našej školy, ich manželia, príbuzní, kamaráti. Čím viac ľudí sa o tejto možnosti dozvie, tým väčšia je šanca, že sa prostredníctvom vašich daní dostanú naše deti k novým podnetom a zážitkom.

   Za každý jeden príspevok na účet občianskeho združenia Vám v mene detí ďakujem!

   riaditeľ školy, Anton Gabriel